FRAMDRIFT OMRÅDEPLAN

Det er gjort eit grundig og omfattande arbeid med områdeplanen for Espevoll til no. Det er likefullt eit stort prosjekt og nybrottsarbeid når det gjeld privat-offentleg plansamarbeid. Involverte aktørar er einig om at det framleis er einskilde punkt som meir utførleg må greiast ut og presiserast før områdeplanen vert sendt til Formannsskapet for handsaming. Ein vel derfor å ikkje fremje områdeplanen for Formannsskapet no, men å heller nytte tida fram til jul på vidare arbeid. Ein legg opp til politisk handsaming ikkje så langt ut på nyåret.

This entry was posted in AKTUELT. Bookmark the permalink.

Legg att eit svar