Category Archives: AKTUELT

Utbyggingsavtale med Osterøy Kommune

I påvente av utbyggingsavtale med Osterøy Kommune er utbygginga av feltet på noværande tidspunkt ikkje starta. Når avtale og det praktiske rundt tilkopling til kommunalt VA-anlegg fell på plass håpar me derimot på snarast mogeleg oppstart av førebuande arbeid for å … Continue reading

Posted in AKTUELT | Leave a comment

Ledige næringsareal!

Ta gjerne kontakt dersom du går med tankar om nyetablering eller flytting av di verksemd. Espevoll Næringsområde har både store og mindre areal - slik at det er mogeleg å få område som passar  perfekt for deg.

Posted in AKTUELT | Leave a comment

Områdeplan godkjend

Områdeplan for Espevoll Næringsområde vart godkjend av Heradstyret  03.10.12.  

Posted in AKTUELT | Leave a comment

Områdeplan 2. gongs handsaming

Områdeplanen for Espevoll Næringsområde er etter 1. gongs politisk handsaming ferdig med høyringsperioda. Dei merknadane som er komne inn er no vurdert, og planmateriellet noko korrigert i forhold til desse. Vidare saksgang er handsaming 19.09.12 i Plan og kommunalteknisk utval. 26.09.12 i … Continue reading

Posted in AKTUELT | Leave a comment

Saksframlegg til formannsskapet 09.05.2012

Saksframlegget til 1. gongs handsaming av Områdeplan fpr Espevoll er klart. Møtet vert halde 09.05.2012. Sjå vedlegg for saksdokumenta. Espevoll_saksforelegg_formannskapet_090512 Planforesegn planskildring espevoll 26. april 2012 Plankart Stadnamnkart Landskapsanalyse2 Landskapsanalyse 10015_Illustrasjon Espavoll_20120403_03 Vegetasjonskart Synlighetsanalyse Stoysonekart    

Posted in AKTUELT | Leave a comment

AREALPLAN

Arealplanen er tilnærma ferdigstilt for politisk handsaming, i første omgang av Formannsskapet. Sjå vedlegg for meir informasjon om disponering av arealet i næringsområdet. Plankart_20120412_23

Posted in AKTUELT | Leave a comment

AREALGUIDEN BUSINESS REGION BERGEN

Espevoll Næringsområde vert i desse dagar registrert i arealguiden til Business Region Bergen som regionalt næringsområde.  Arealguiden gjev oversikt over ledige næringsareal, tomtar og lokale i regionen, og er ein del av arbeidet med å få utvikla felles strategiar og planar for … Continue reading

Posted in AKTUELT | Leave a comment

VEGUTBETRING VESETGJELET

Utbygginga av Espevoll Næringsområde er avhengig av at vegen gjennom Vesetgjelet vert utbetra. Konsulentfirmaet Norconsult har på oppdrag av Osterøy kommune utarbeidd ulike alternative løysingar på vegtraseen, og politikarane har bestemt at ein skal arbeide vidare med alternativ D for å … Continue reading

Posted in AKTUELT | Leave a comment

FRAMDRIFT OMRÅDEPLAN

Det er gjort eit grundig og omfattande arbeid med områdeplanen for Espevoll til no. Det er likefullt eit stort prosjekt og nybrottsarbeid når det gjeld privat-offentleg plansamarbeid. Involverte aktørar er einig om at det framleis er einskilde punkt som meir utførleg … Continue reading

Posted in AKTUELT | Leave a comment

FØREBELS OMRÅDEPLAN

Siste revisjon av førebels arealplan kan du sjå her10015_Espevoll_Plankart_20111019_12

Posted in AKTUELT | Leave a comment